หัวข้อข่าว

แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566